فرایند خرید وفروش خودرو و تکلیف کارت سوخت 16 تیر 1399

فرایند خرید وفروش خودرو و تکلیف کارت سوخت

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: پس از انجام فرایند خرید و فروش خودرو، فروشنده می بایست کارت سوخت را در اختیار خریدار قرار دهد اما اگر به هر دلیلی چفروشنده از این امر اجتناب کرد، خریدار می تواند مساله را پیگیری کند.

به نام شخص بودن کارت سوخت اهمیتی ندارد 09 تیر 1399

به نام شخص بودن کارت سوخت اهمیتی ندارد

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: اگر کارت سوخت شخصی که ماشین را خریداری می‌کند، به نام خریدار نباشد، مشکلی به وجود نمی‌آید و هیچ الزامی برای تغییر کارت سوخت نیست.