صادرات نفت ایران به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز 11 اسفند 1397

صادرات نفت ایران به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز

آمارها حاکی از آن دارد که در ماه گذشته میلادی صادرات نفت ایران روزانه به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.