تشدید اصطکاک مجلس و دولت 22 مرداد 1399
مجلسی خیابانی را رد کرد؛

تشدید اصطکاک مجلس و دولت

روحانی به مجلس نرفت.