سنگ اندازی مظنونین همیشگی به توافق نفتی اوپک 14 خرداد 1399

سنگ اندازی مظنونین همیشگی به توافق نفتی اوپک

پایبندی اوپک به توافق اخیر کاهش تولید نفت اگرچه در مجموع بالا بوده است اما توسط تولیدکنندگانی که طبق عادت همیشگی در اجرای تعداتشان تاخیر دارند، تضعیف شده است.