امضای توافق آمریکا و هند برای نگهداری ذخایر نفت اضطراری ۲۸ تیر ۱۳۹۹

امضای توافق آمریکا و هند برای نگهداری ذخایر نفت اضطراری

آمریکا و هند توافق اولیه ای را برای همکاری در زمینه ذخایر نفت اضطراری شامل امکان ذخیره سازی نفت هند در مخازن استراتژیک آمریکا امضا کردند.