انفعال شورای عالی انرژی در تاسیس وزارت‌خانه انرژی 21 مهر 1399
2 مصوبه در 18 سال؛ تنها خروجی این شورا

انفعال شورای عالی انرژی در تاسیس وزارت‌خانه انرژی

بحث تشکیل وزارت انرژی در قالب قانون برنامه سوم مصوب فروردین‌ماه ۷۹ به دلیل متعدد بودن دستگاه‌های دستگاه‌های تصمیم‌گیر در سیاستگذاری حوزه انرژی مطرح شد و قانون‌گذار مقرر کرد، کلیه امور سیاستگذاری و تصدی بخش انرژی در وزارت‌خانه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.