جایگاه داران CNG کشور در آستانه ورشکستگی شدید 21 مهر 1399

جایگاه داران CNG کشور در آستانه ورشکستگی شدید

انتظار داریم وزارت نفت همانگونه که در یکسال گذشته اقدامات خوبی را در بخش تقاضا در حوزه CNG انجام داده در بخش عرضه هم، با اقدام عاجل مانع از تعطیلی جایگاه ها شود.