آب شرب اهواز وبا ندارد 17 اردیبهشت 1399
تکذیب شایعه

آب شرب اهواز وبا ندارد

آب شرب اهواز فاقد هرگونه مشکل کیفی است و روزانه مورد آزمایش کیفی قرار گرفته و تحت کنترل است.