نیاز عراق به گاز ایران بلند مدت است 06 اردیبهشت 1399

نیاز عراق به گاز ایران بلند مدت است

عراق حتی اگر موفق شود مشعل سوزی را به صفر برساند، به واردات گاز ایران در بلندمدت نیاز دارد زیرا رشد تقاضا برای برق ادامه دارد.