عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود 19 اردیبهشت 1399

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود

معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال 99 مقرر شد که سی و پنج درصد از عوارض وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود