افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی 07 اسفند 1397

افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی

با در مدار تولید قرار گرفتن ۶ حلقه چاه جدید، تولید نفت از میدان مشترک یاران جنوبی افزایش یافت.