شیرین سازی آب، ثروت نهفته دریاها و منابع آبی 21 اردیبهشت 1399

شیرین سازی آب، ثروت نهفته دریاها و منابع آبی

اگرچه تا پیش از این شیرین سازی اب اقدامی گران قیمت برای دسترسی به آب بوده اما امروزه در صورت دسترسی به انرژی ارزان و آب های آزاد می توان از نعمت آب شیرین سالم با قیمت مناسب برخوردار شد.