مشخص شدن سهمیه گازوئیل مرزنشینان 10 تیر 1399

مشخص شدن سهمیه گازوئیل مرزنشینان

37.5 میلیون لیتر از محل صادرات گازوئیل را به صورت ماهانه محاسبه کرده و 20 درصد مبلغ ارزش ریالی این میزان را در پایان هر ماه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنیم که از این رقم 80 درصد به حساب خانوارهای ساکن داده می‌شود.