گام بلند صنعت برق در خودكفايي ؛بومي‌سازي تجهيزات حساس شبكه 07 اسفند 1397

گام بلند صنعت برق در خودكفايي ؛بومي‌سازي تجهيزات حساس شبكه

مديركل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير گفت: بومي‌سازي تجهيزات حساس شبكه برق، گام بلند صنعت برق در خودكفايي صنعتي كشور محسوب می‌شود.