هارتویک؛ قانون فراموش شده دوران خوشان نفتی کشور ۱۹ مهر ۱۳۹۹

هارتویک؛ قانون فراموش شده دوران خوشان نفتی کشور

با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، کسری بودجه، قطع درآمدهای نفتی بعنوان منبع اصلی ارز ورودی به کشور و.... این سوال مطرح است که آیا سیاست گذاران ما در دوران خوشان نفتی، چه تمهیداتی را برای اینگونه شرایط اندیشه‌اند؟ بویژه آنکه کشور ما در طی دهه‌های اخیر همیشه در معرض تکانه‌های بیرونی بوده است.