برداشت 172 میلیارد متر مکعبی گاز از مخزن پارس جنوبی 13 اسفند 1397

برداشت 172 میلیارد متر مکعبی گاز از مخزن پارس جنوبی

هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: سال گذشته نزدیک به 172 میلیارد متر مکعب گاز از مخازن برداشت شده است که بیش از 148 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده است.