سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد 27 فروردین 1398

سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد

مدیرعامل نیکو طی حکمی سپهر سپهری را که پیش از این مدیر عامل شرکت ملی حفاری بوده، به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران منصوب کرد.