ساخت ۳۰ مزرعه بادی در ژاپن ۲۰ تیر ۱۳۹۹

ساخت ۳۰ مزرعه بادی در ژاپن

ژاپن با طرح مقررات جدید و حمایت از زیرساخت، قصد دارد در یک دهه آینده در ۳۰ محل مزارع بادی احداث کند.