برنامه جدید روس اتم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای شناور در مناطق گرمسیری 01 آذر 1399

برنامه جدید روس اتم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای شناور در مناطق گرمسیری

وی تأکید کرد: ما در فکر ساختن همزمان یک شناور برای قطب شمال و مناطق گرمسیری برای این پروژه هستیم، به طوری که بتوانیم آن را به کشورهای دیگر با آب و هوای متفاوت بفرستیم.