عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه 05 آذر 1398

عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه

براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیرو پاک راتا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند ، امابه گفته سخنگوی سازمان ساتبا این سهم اکنون به یک درصد رسیده که نسبت به گذشت سالهای برنامه، با عقب ماندگی روبروست.