مهار آتش سوزی‌ ، نیروگاه رامین اهواز 07 اسفند 1397

مهار آتش سوزی‌ ، نیروگاه رامین اهواز

شب گذشته واحد شماره یک نیروگاه رامین اهواز دچار آتش سوزی شد.