اتصال نیروگاه اتمی بوشهر اردیبهشت به شبکه سراسری ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

اتصال نیروگاه اتمی بوشهر اردیبهشت به شبکه سراسری

به گزارش نبض انرژی، رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت: با سازماندهی تعمیرها و آزمایش های مربوط به سامانه ایمنی، این نیروگاه اردیبهشت 98 دوباره به شبکه سراسری برق وصل می شود.