۱۰۰ نیروگاه زغال سوز فرسوده در ژاپن بازنشسته می شوند 16 تیر 1399

۱۰۰ نیروگاه زغال سوز فرسوده در ژاپن بازنشسته می شوند

ژاپن به دنبال تعطیلی حداکثر ۱۰۰ نیروگاه زغال سوز قدیمی تا حدود سال ۲۰۳۰ است.