فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق 12 تیر 1399
بررسی خصوصی سازی نیروگاه‌های کشور

فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق

در ابتدا تصور می‌شد که با شروع فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق، پس از مدتی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ اما در عمل نیروگاه عمدتا به نهاد‌های عمومی غیردولتی، که از نظر شیوه مدیریت تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارند، واگذار شد.