احتمال وقوع خاموشی در کشور چقدر است؟ 28 خرداد 1399

احتمال وقوع خاموشی در کشور چقدر است؟

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: شرایط فعلی نیروگاه برای تولید مناسب است، اما اگر مصرف برق بیش از ۶۰ هزار مگاوات شود احتمال وقوع خاموشی در کشور وجود دارد.