نفت شیل آمریکا از رونق افتاد 10 مهر 1398

نفت شیل آمریکا از رونق افتاد

نشانه هایی وجود دارد که رشد بی سابقه تولید نفت آمریکا در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شتاب خود را از دست داده چون فعالیت شرکت های شیل در پاسخ به قیمت های پایین نفت کاهش یافته است.