آمریکا و نفت خاورمیانه 02 مهر 1398

آمریکا و نفت خاورمیانه

ایالات متحده در چند سال اخیر بر میزان تولید نفت خود افزوده و اکنون از یک کشور واردکننده به صادرکنده نفت خام تبدیل شده است. کاخ سفید در شرایط فعلی از نفت خاورمیانه نه به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی بلکه ابزاری برای تحت فشار قرار دادن و کنترل رقبای جهانی خود بهره می برد.