مزایای کرونا بر دل زیست دریا 25 اردیبهشت 1399

مزایای کرونا بر دل زیست دریا

شیوع ویروس کرونا با همه تبعات منفی که برای کشور از جمله مازندران داشت، به خاطر کاهش حمل و نقل دریایی و تعطیل بودن سواحل، خزر را به ساحل آرام رسانده است.