مهار نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون 15 تیر 1399

مهار نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون

مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به واکنش نیروهای سریع امدادی از مهار نشت گاز کلر در این مجتمع خبر داد.