بیم بی‌آبی در کشور 03 تیر 1399

بیم بی‌آبی در کشور

بی‌آبی و خشکسالی مسئله‌ای است که می‌تواند شعله جنگ‌های آتی جهان را شعله‌ور کند.