پایداری تولید پتروشیمی با افزایش تامین خوراک در پارس جنوبی 07 دی 1399

پایداری تولید پتروشیمی با افزایش تامین خوراک در پارس جنوبی

تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت و پز مصرف می‌کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بی‌شک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در چند سال آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد.