سیاست کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات 05 آذر 1398

سیاست کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات

فعالیت ششمین میز تعمیق ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات در دستور کار قرار گرفت.