کاهش قیمت و افزایش ایستگاه های شارژ موتورسیکلتهای برقی 25 آبان 1399
می شودهای مسئولان/ چه شدهای رسانه ای!

کاهش قیمت و افزایش ایستگاه های شارژ موتورسیکلتهای برقی

تصمیمات دولتمردان، بدون در نظر گرفتن زیرساخت های لازم و بررسی های آسیب شناسانه همواره به در بسته خورده اند و در این بین علاوه بر ضرر و زیان مالی، به بخش اعتماد ملی نیز آسیب هایی چند وارد می کنند.خبر تعلیق مجدد کارت سوخت و روی کار آمدن «کارت انرژی»، خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ناهماهنگی های ظاهری بین مسئولان در بخشهای مختلف کشور که به ناآرامی ها و آسیب های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجامید.