تبدیل واحدهای بخار نیروگاه‌های برق، موفقیتی دیگر برای کشور 14 آذر 1399

تبدیل واحدهای بخار نیروگاه‌های برق، موفقیتی دیگر برای کشور

بیش از ۱۷۰۰ مگاوات واحد بخار در نیروگاه های مختلف کشور به منظور تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی در دست ساخت است که پیش بینی شده این واحدها یک به یک تا پایان سال ۱۴۰۰ وارد مدار بهره برداری شوند.