ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد 08 خرداد 1399

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد

قیمت‌های نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی‌های مجدد نسبت به روند احیای تقاضا با وجود روند تسهیل محدودیت‌های قرنطینه در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرد.