ضرباهنگ موانع و شاخص های رشد صنعت برق هماهنگ نیست 06 آبان 1399
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق به نبض انرژی گفت:

ضرباهنگ موانع و شاخص های رشد صنعت برق هماهنگ نیست

نایب رئیس سندیکای صنعت برق: دلیل اصلی بالفعل نشدن توانمندی های بخش خصوصی در صنعت برق، نظام بانکی، گمرک، سیستم حمل و نقل و پشتیبانی از مقوله صادرات و ... است که در صورت رفع این مشکلات «صنعت برق» توان حضور موثر در بازارهای بین المللی را دارد.