مواد اولیه پتروشیمی به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد 24 آذر 1399

مواد اولیه پتروشیمی به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد

مواد را با نرخ ارز آزاد ضربدر قیمت جهانی در بورس با رقابت بسیار زیاد عرضه می کنند در شرایطی که مصرف بالا رفته و دولت هم جلوی واردات را گرفته در نتیجه مصرف کننده نهایی به سمت تولید داخل آمده است در صورتی که تولید کننده مواد خود را از طریق بازار آزاد تهیه می کند.