انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران 13 اسفند 1397

انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران

اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدنداعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدند؛