عدم ارتباط استخراج گاز با وقوع زلزله 30 خرداد 1399

عدم ارتباط استخراج گاز با وقوع زلزله

فرماندار گراش گفت: مطلب بیان‌شده در خصوص ارتباط مستقیم حفاری چاه و به دنبال آن برداشت گاز، با وقوع زمین‌لرزه علمی نیست.