پالایش گاز با دانش فنی بومی‌شده 15 تیر 1399

پالایش گاز با دانش فنی بومی‌شده

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز اعلام کرد که این بخش تمرکز خود را بر دستاوردهایی قرار داده است که خودکفایی شرکت گاز در همه حوزه‌ها را تا پایان امسال و حداکثر تا پایان دولت محقق کند.