گزارش سردبیر نبض انرژی 16 مهر 1399

گزارش سردبیر نبض انرژی

دکتر مهدی صادقی- ( دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران) ، کارشناس و پژوهشگر در حوزه های: علوم سیاسی - روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی - حوزه انرژی - سردبیر نبض انرژی