مشکل کم آبی و مهاجرت روستائیان مرز نشین به شهر 21 اسفند 1397

مشکل کم آبی و مهاجرت روستائیان مرز نشین به شهر

فرماندار شیروان گفت: مرزنشینان شیروان هیچ گاه از مزایای مرزی برخوردار نشده‌اند.