جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی 28 اسفند 1397

جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی

دومین نشست کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان با حضور اعضای کمیته راهبری و کمیته تخصصی برگزار شد