ایفای نقش اصلی در مدیریت آب و برق کشور توسط مشترکان 12 اسفند 1397

ایفای نقش اصلی در مدیریت آب و برق کشور توسط مشترکان

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو گفت:مدیریت مصرف و تقاضا به عنوان مهمترین راهبرد وزارت نیرو در دوره جدید مد نظر قرار گرفته و این به معنی آن است که مشترکان ایفا کننده نقش اصلی در مدیریت آب و برق در کشور خواهند بود.