تنش آبی در نزدیکی مرزهای ایران 21 بهمن 1398

تنش آبی در نزدیکی مرزهای ایران

بر اساس شاخص فالکن مارک و با توجه به سرانه آب تجدید پذیر کشور و جمعیت، کشور ما در مرز بالا و در آستانه ورود به تنش آبی قرار دارد.