افزایش قیمت نفت و بحران صنعت پالایشگاهی 17 تیر 1399

افزایش قیمت نفت و بحران صنعت پالایشگاهی

کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت آن شده ولی تقاضا برای بنزین و سایر محصولات پالایشی همچنان پایین باقی مانده و قیمت این محصولات افزایش چندانی پیدا نکرده است.

صادرات محصولات پالایشی چین کاهش یافت 11 خرداد 1399

صادرات محصولات پالایشی چین کاهش یافت

با افزایش تقاضا برای سوخت در چین، کاهش صادرات سوخت از طرف این کشور از سایر پالایشگاههای منطقه که هنوز درگیر مصرف پایین و حاشیه سود ضعیف هستند حمایت میکند.