بزرگترین مانع در رقابت برای انرژی پاک ۱۰۰ درصدی 28 مرداد 1398

بزرگترین مانع در رقابت برای انرژی پاک ۱۰۰ درصدی

با وجود این حقیقت که رییس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۷ از پیمان جوی پاریس خارج شد، بسیاری از شرکت‌ها، سیاستمداران و قانونگذاران این کشور هستند که هدف فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار کربن را رها نکرده‌اند.