تلاش چین برای گاز 13 اسفند 1397

تلاش چین برای گاز

حتی اشتهای حریصانه چین برای گاز طبیعی مایع (LNG) نیز ممکن است برای جذب عرضه جدیدی که امسال وارد بازار می‌شود، کافی نباشد.