اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی 31 تیر 1399

اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی

نبض انرژی: اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP)