جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی

دومین نشست کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان با حضور اعضای کمیته راهبری و کمیته تخصصی برگزار شد